GDPR

Pokud jste mým klientem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, Markéta Hladká, bytem Pomezí 405, 569 71 Pomezí
IČ: 76097404
Adresa provozovny: Pomezí 405, 569 71 Pomezí
provozovatel webových stránek
www.centrum-damian.webnode.cz
Dále jen provozovatel prohlašuji, že veškeré osobní údaje které mi zdělíte, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními a nařízeními v oblasti ochrany osobních údajů, platných v ČR.

Osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Na mých webových stránkách www.centrum-damian.webnode.cz nejste nijak sledováni, a proto se o Vás vždy dozvím pouze ty osobní údaje, které mi vy sami sdělíte, přes email, kontaktní formulář, či osobně při návštěvě u mne v provozovně.

 

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro mě prioritou. Vaším osobním údajům a jejich ochraně věnuji proto náležitou pozornost.
Zde jsou zásady zpracování Vašich osobních údajů. Dozvíte se zde informace :

 1. Mnou požadované a zpracovávané osobní údaje

 2. Za jakým účelem, jakým způsobem a na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracovávám

 3. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

 4. Doba po kterou budu Vaše osobní údaje zpracovávat, uschovávat

 5. Fotografická a video dokumentace

 6. Vaše práva plynoucí ze zpracováním osobních údajů

I. Mnou požadované a zpracovávané osobní údaje

Rozhodnete-li se mně kontaktovat, budete požádáni o zdělení určitých údajů o své osobě. Tyto údaje jsou:

 • Jméno a Příjmení

 • Telefonní číslo /a emailová adresa

 • Místo pobytu

 • V určitých případech, potřebuji i přesné datum narození

II. Za jakým účelem, jakým způsobem a na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracovávám

 • Osobní údaje po Vás vyžaduji v rámci jednání o možnosti spolupráce mezi mnou a Vámi. Při realizaci vlastního, případně navazujícího smluvního vztahu. Údaje které mi poskytnete použiji z důvodu

  • abych Vás mohla zpět kontaktovat a poskytla Vám informace, o které jste mne požádali ve Vaší jakékoliv zprávě. Informace směřující k realizaci mnou nabízené možnosti spolupráce

  • realizace smluvní spolupráce mezi mnou a Vámi

  • plnění právní povinnosti, která se na mně jako na správce osobních údajů vztahuje. Např. fakturace, či splnění dalších povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů

  • účelů ochrany svých oprávněných práv vyplývajících ze smluvního vztahu

 

 • Vaše osobní údaje zpracovávám v písemné formě a pouze v jedné kopii

 • Vaše osobní údaje které mi zdělíte emailem, ihned přepíšu do kartotéky. Email, či jiné zprávy, jsou ihned vymazány

 

  • Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely - tj. pro účely plnění smlouvy, pro účely plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, jakož i poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou mým smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vaše dotazy.

 • Může dojít i ke zpracování jiných osobních údajů, tyto však budou zpracovávány pouze v případě udělení informovaného souhlasu ve smyslu čl. 6., písm. a) GDPR.


 

III. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

 • S Vašimi osobními údaji budu nakládat a jako správce je zpracovávat pouze já osobně.

 • Dále se může stát, že Vaše osobní údaje mohu předat, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobě, aby pro mě provedla jejich zpracování jako subdodavatel služeb. Např. externí účetní, přepravce Vámi objednaného zboží, recepční hotelů, penzionů ohledně ubytování, apod. Své subdodavatele si pečlivě vybírám a jsou vůči mně zavázáni v souladu se zákonnými ustanoveními k důvěrnému zacházení s Vašimi údaji.

 • Osobní údaje o Vaší osobě já neprodávám, nepřevádím ani nesděluji třetím osobám, bez Vašeho výslovného a podepsaného souhlasu.

IV. Doba po kterou budu Vaše osobní údaje zpracovávat, uschovávat

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat služby či plnit vzájemnou smlouvu. Dále po dobu, po kterou jsem nucena uchovávat Vaše osobní údaje ve vztahu k uchovávání obecně závazných právních předpisů, vyplývající z mé podnikatelské činnosti. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V. Fotografická a video dokumentace

Na některých mých živých akcích - školeních, seminářích, apod se pořizuje fotografická dokumentace či video záznam. Fotografie či video záznam používám v propagačních materiálech, především na webu. U těchto materiálů nezveřejňuji jména, či jakékoliv jiné osobní údaje účastníků. Vyjímka by byla pouze v případě, pokud by dotyčný o zveřejnění osobních údajů u těchto materiálů vysloveně chtěl. V tom případě, by byl podepsán vyslovený souhlas zveřejněné osoby. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte mi prosím písemně vědět na mých kontaktních údajích před pořádáním živé akce.

VI. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům které jste mi zdělili

 2. právo na opravu svých osobních údajů, které jste mi zdělili

 3. právo na výmaz, všech svých osobních údajů které jste mi zdělili

 4. právo za výmaz, všech svých osobních údajů, které jsem ve smluvním vztahu s Vámi shromáždila

 5. právo na omezení zpracování svých osobních údajů

 6. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů

 7. podat stížnost na zpracování svých osobních údajů

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázali udělat jasnější představu o jejich obsahu.

 • Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že mně kontaktujete na emailové adrese: centrum.damian@seznam.cz

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům které jste mi zdělili znamená, že si kdykoliv můžete požádat o moje potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo k nim získat přístup a dále právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku.

 • Právo na opravu svých osobních údajů které jste mi zdělili znamená, že mě kdykoliv můžete požádat o opravu, doplnění či jakoukoliv aktualizaci Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 • Právo na výmaz všech svých osobních údajů které jste mi zdělili znamená, že jsem povinna vymazat Vaše osobní údaje.
  Pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány. Pokud Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně. Pokud vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování. Nebo pokud mi to ukládá zákonná povinnost.

 • Právo na výmaz všech svých osobních údajů, které jsem ve smluvním vztahu s Vámi shromáždila znamená, že jsem povinna vymazat Vaše osobní údaje.
  Pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány. Pokud Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně. Pokud vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování. Nebo pokud mi to ukládá zákonná povinnost.

 • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsem povinna omezit zpracování Vašich osobních údajů.

 • Právo vznést námitku na zpracování svých osobních údajů znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám.

 • Zpracování Vašich osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého také můžete podat Stížnost.


 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

V Praze dne 01.06.2018